Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene
Verkoop- en leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten door
Chemical-Goods.com | augustus 2021


– Wij verkopen exclusief aan bedrijven en niet aan particulieren/consumenten.
– Aan het invullen van een gefingeerd BTW-nummer kunt u geen rechten ontlenen!
– Geen verzendkosten
– Geen onrealistische leveringsbeloften
– Retour niet mogelijk, behalve bij verkeerde levering, in originele, onaangebroken
verpakking
– Maximaal 5 eenheden per product per bestelling


Definities
Afnemer: ondernemer die producten bij Chemical-Goods.com afneemt/koopt.


1 Algemeen
1.1 Identiteit van de ondernemer:
CHEMICAL-GOODS.COM B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer:
KvK nr. 78030218
BTW-nr. NL861238643B01
Gevestigd te Uden
Bosschebaan 14, 5401zp
info@chemical-goods.com
T: 06 2241 6362 (uitsluitend bereikbaar tijdens kantooruren).
1.2 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Chemical-Goods.com tot verkoop
en levering van producten en aanverwante zaken en op alle overeenkomsten met ChemicalGoods.com ter zake zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken
daarmee integraal onderdeel uit van de aanbiedingen van, opdrachten aan en
overeenkomsten met Chemical-Goods.com. Een Afnemer van Chemical-Goods.com met wie
eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en ChemicalGoods.com. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Chemical-Goods.com is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Op de aanbiedingen
van, opdrachten aan en overeenkomsten met Chemical-Goods.com is steeds de versie van
deze voorwaarden van toepassing zoals die van kracht is op de datum van de bestelling.
De Afnemer dient zich dan ook bij iedere overeenkomst op de hoogte te stellen van deze
verkoop- en leveringsvoorwaarden.
1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een
beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Chemical-Goods.com uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van strijdigheid tussen deze afwijkende bedingen
(waaronder specifieke afspraken of wijzigingen) en deze voorwaarden, prevaleren de
afwijkende bedingen.
1.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2 Informatie
2.1 Door Chemical-Goods.com verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven
omtrent hoeveelheid, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en kwaliteit van door haar
te leveren producten zijn slechts verbindend voor Chemical-Goods.com indien en voor zover
dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.2 Ter zake van overeengekomen hoeveelheden, eigenschappen en
toepassingsmogelijkheden en kwaliteit gelden de toleranties die van toepassing zijn tussen
Chemical-Goods.com en de derden van wie zij zelf de producten of onderdelen daarvan
betrekt en die in de branche gebruikelijk dan wel wettelijk voorgeschreven zijn, behoudens
indien en voor zover de toleranties een specifiek overeengekomen toepassing in de weg
staan. Toleranties als bedoeld in dit artikel hebben niet te gelden als tekortkomingen ter
zake waarvan kan worden gereclameerd.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen staat Chemical-Goods.com er niet voor in
dat zich geen kleur-, kwaliteit, maat- en/of gewichtsafwijkingen van of in de door haar te
leveren producten voordoen. Afwijkingen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake
waarvan kan worden gereclameerd. Chemical-Goods.com verstrekt geen garanties met
betrekking tot de algemene producteigenschappen, specificaties en
toepassingsmogelijkheden.
2.4 Chemical-Goods.com staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

3 Aanbiedingen, bestellingen
3.1 Alle aanbiedingen van Chemical-Goods.com zijn vrijblijvend en kunnen eenzijdig door
Chemical-Goods.com worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2 Chemical-Goods.com is eerst dan gebonden aan haar aanbiedingen en aan door de
Afnemer bij Chemical-Goods.com geplaatste bestellingen, wanneer deze aanvaarding
schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. ChemicalGoods.com is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Ingeval van
discrepanties tussen een orderbevestiging van Chemical-Goods.com en een aanbieding,
offerte of bestelling, prevaleert de orderbevestiging van Chemical-Goods.com.
3.3 De schriftelijke orderbevestiging van Chemical-Goods.com en deze voorwaarden
bevatten alle tussen Chemical-Goods.com en de Afnemer geldende afspraken. Deze treden
in de plaats van alle eerdere toezeggingen of afspraken door of namens ChemicalGoods.com, zowel mondeling als schriftelijk, tenzij uit de orderbevestiging en/of deze
voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Eerder gedane toezeggingen of afspraken (in
het bijzonder technische beschrijvingen of andere specificaties opgenomen in aanbiedingen,
prospectussen op het Internet en andere informatie) binden Chemical-Goods.com niet.

4 Berekening van de koopprijs
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Chemical-Goods.com
opgegeven of met Chemical-Goods.com overeengekomen prijzen netto, derhalve onder
meer exclusief BTW. Het verschuldigde BTW bedrag zal separaat op facturen worden
vermeld.
4.2 De koopprijs wordt berekend op basis van de hoeveelheden, gewichten of afmetingen
zoals vastgesteld op de plaats van verzending.
4.3 Indien tussen de datum waarop Chemical-Goods.com de order heeft aanvaard en de
(laatste van de feitelijke of de overeengekomen) leveringsdatum belastingen en/of heffingen
met betrekking tot de import en/of distributie van de producten worden verhoogd of
nieuwe belastingen en/of heffingen ter zake worden geïntroduceerd, is Chemical-Goods.com
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Chemical-Goods.com gehouden is
schadevergoeding te betalen.

5 Betaling – Vertragingsrente – Geen verrekening
5.1 De volledige koopprijs is verschuldigd bij bestelling en dient te worden voldaan door
overmaking daarvan op de door Chemical-Goods.com opgegeven bankrekening. De betaling
wordt geacht te zijn voldaan vanaf het moment dat Chemical-Goods.com vrijelijk over het
door de Afnemer betaalde bedrag kan beschikken. Een andere wijze van betaling dient
uitdrukkelijk schriftelijk met Chemical-Goods.com te worden overeengekomen. De Afnemer
draagt het risico voor de door hem gekozen (alternatieve) betaalmethode. Voor zover
(additionele) kosten verschuldigd zijn in verband met de (alternatieve) betaalmethode
komen deze voor rekening van de Afnemer.
5.2 De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Chemical-Goods.com te melden.
5.3 Voor zover er gerede twijfel bestaat over de solvabiliteit en/of kredietwaardigheid van
de Afnemer, met name doch niet uitsluitend in het geval van openstaande betalingen, is
Chemical-Goods.com gerechtigd eerder overeengekomen betalingsvoorwaarden eenzijdig in
te trekken of te wijzigen en ten aanzien van volgende leveringen, vooruitbetaling of
zekerheid voor betaling te vragen.
5.4 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde
bedragen en van het recht nakoming te weigeren of een retentierecht uit te oefenen.

6 Levering
6.1 Chemical-Goods.com behoudt zich het recht voor klanten te weigeren zonder opgaaf
van redenen
6.2 In het geval Chemical-Goods.com de door haar bij betrouwbare leveranciers bestelde
producten niet ontvangt, is zij ontheven van haar nakomingsverplichtingen en is zij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Chemical-Goods.com gehouden is om
schadevergoeding te betalen. In dat geval zal Chemical-Goods.com de Afnemer onmiddellijk
op de hoogte stellen van de niet-beschikbaarheid of vertraagde beschikbaarheid van het
item of de producten. Indien de Afnemer desondanks meent dat de niet-nakoming van de
leveringsverplichting door Chemical-Goods.com dient te worden aangemerkt als een
toerekenbare tekortkoming van Chemical-Goods.com, dan geldt te dien aanzien dat op de
Afnemer de bewijslast rust dat Chemical-Goods.com een verwijt kan worden gemaakt.
6.3 Chemical-Goods.com is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Voor de toepassing
van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
6.4 Chemical-Goods.com is te allen tijde gerechtigd tot 10% meer of minder dan de
overeengekomen hoeveelheid van de producten te leveren.
6.5 De met Chemical-Goods.com overeengekomen data waarop en/of termijnen
waarbinnen door haar te leveren producten worden geleverd gelden slechts bij benadering.
Deze data en/of termijnen worden aldus niet als fatale data en/of termijnen beschouwd.
6.6 De wijze van verzending en verpakking van producten staat volledig ter discretie van
Chemical-Goods.com, tenzij te dien aanzien uitdrukkelijk specifieke afspraken zijn gemaakt.
6.7 Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Chemical-Goods.com te leveren producten
bestemd om te worden verwerkt in de fabriek/het bedrijf van de Afnemer. Op eerste
verzoek van Chemical-Goods.com zal de Afnemer een zogenaamde “Declaration of final
destination” ondertekenen, zodat kan worden vastgesteld dat de door Chemical-Goods.com
te leveren producten niet voor onwettige doeleinden worden gebruikt. De Afnemer
garandeert tevens de producten niet door te verkopen en/of (uit) te leveren aan derden die
gevestigd zijn in landen waarop ten aanzien van de levering van de door ChemicalGoods.com te leveren producten enig embargo rust.

7 Force Majeure
7.1 Chemical-Goods.com is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in geval van oorlog,
oorlogsgevaar, terrorisme, terroristische dreiging, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, vorst, excessief ziekteverzuim van personeel, vertraging in de aanvoer
(waaronder verkeersverstoringen), bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en
aansluiting, opslag- en transportstoringen, tekorten aan grondstoffen of energie, in- en
uitvoerbelemmeringen of -verboden, overheidsmaatregelen, vertraagde verstrekking aan
Chemical-Goods.com van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan
door aan Chemical-Goods.com toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfs- en
productiestoringen of overige omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk verhinderen of bemoeilijken (waaronder
omstandigheden die productie of verzending van producten verhinderen, vertragen of
onrendabel maken), niettegenstaande het recht van Chemical-Goods.com zich ook overigens
op het bepaalde in artikel 6:75 BW te beroepen.
7.2 In geval van overmacht als bedoeld in artikel 7.1 (elk een overmachtssituatie) is
Chemical-Goods.com niet gehouden om andere leveranciers in te schakelen en is de
Afnemer niet gerechtigd tot schadevergoeding of om enige uit de overeenkomst
voortvloeiende eigen verplichting niet na te komen.
7.3 Chemical-Goods.com zal de Afnemer binnen redelijke termijn, doch zo spoedig mogelijk
op de hoogte stellen indien zich een overmachtssituatie voordoet. Indien de
overmachtssituatie langer duurt dan drie (3) maanden is Chemical-Goods.com bevoegd de
overeenkomst, zonder gehouden te zijn om schadevergoeding te betalen, te ontbinden.
7.4 In geval van een overmachtssituatie staat het Chemical-Goods.com vrij te bepalen of en
zo ja, aan welke afnemers zij producten die zij op voorraad heeft, levert, ongeacht of de
leveringsverplichtingen van Chemical-Goods.com opeisbaar zijn.

8 Kwaliteit van de producten – Samples – Technisch Advies – Toepassingen
8.1 De kwaliteit van de door Chemical-Goods.com verkochte en te leveren producten is
uitsluitend afhankelijk van de productspecificaties van de leverancier.
8.2 Met door Chemical-Goods.com ter beschikking gestelde monsters en/of technische en
chemische informatie van of over de producten wordt slechts beoogd een algemene
beschrijving van de producten te geven. Dergelijke monsters of informatie geven geen
garantie ten aanzien van de kwaliteit of levensduur en ontheffen de Afnemer niet van zijn
verplichting iedere (deel)levering te inspecteren.
8.3 Chemical-Goods.com verstrekt garanties in het kader van een overeenkomst uitsluitend
in overleg, schriftelijk, specifiek en uitdrukkelijk.
8.4 Door Chemical-Goods.com verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven
omtrent toepassingsmogelijkheden van door haar te leveren producten ontheffen de
Afnemer niet van zijn verplichting iedere (deel)levering voorafgaand aan de verwerking te
inspecteren op onder meer geschiktheid voor het -door Afnemer- beoogde gebruik.
Uitsluitend de Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik, de toepassing en de
verwerking van de door Chemical-Goods.com geleverde producten alsmede voor de naleving
van toepasselijke voorschriften ten aanzien van veiligheid en beveiliging.
8.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert de Afnemer dat zij de
producten niet zal (laten) gebruiken voor de productie van (i) medische hulpmiddelen zoals
bedoeld in Verordening (EU) 2017/745, in het bijzonder implantaten; (ii) biociden; (iii)
gewasbeschermingsmiddelen; (iv) geneesmiddelen voor mens of dieren; (v) levensmiddelen
of diervoeder; (vi) cosmetica; (vii) wapens of andere artikelen die ernstig letsel aan of de
dood van mensen teweeg kunnen brengen; (viii) verdovende middelen (waaronder drugs);
en (ix) halffabricaten die (uiteindelijk) voor de hiervóór genoemde toepassingen worden
geproduceerd.

9 Afname en keuring – Reclames
9.1 De Afnemer is gehouden de door Chemical-Goods.com geleverde producten
onmiddellijk na aflevering zorgvuldig te inspecteren – in het bijzonder voorafgaand aan de
vermenging of verwerking van de producten. Indien de Afnemer ten aanzien van zichtbare
defecten of andere defecten en/of gebreken die na zorgvuldige inspectie zouden moeten
zijn geconstateerd niet binnen zeven (7) dagen na aflevering schriftelijk bij ChemicalGoods.com reclameert, worden de producten door de Afnemer geacht te zijn aanvaard.
Indien en voor zover de Afnemer het gebrek tijdens normaal gebruik door de Afnemer
echter eerder had kunnen of behoren te ontdekken, geldt dit eerdere moment als het
moment waarop de periode waarbinnen schriftelijk door de Afnemer dient te worden
gereclameerd, aanvangt.
9.2 In geval van deelleveringen, zal artikel 9.1 op iedere deellevering van toepassing zijn.
9.3 Indien de Afnemer reclameert als bedoeld in artikel 9.1, dient de melding van het gebrek
een nauwkeurige beschrijving te omvatten van het producttype en de omvang van het
gebrek.
9.4 Aanspraken wegens tekortkomingen schorten de betalingsverplichtingen van de
Afnemer niet op en geven de Afnemer niet het recht om de afname van andere leveringen
te weigeren.
9.5 Ter zake van defecten en/of gebreken ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, is de
vordering van de Afnemer beperkt tot het recht om nakoming als bedoeld in artikel 9.6 te
vorderen. Na het verstrijken van de garantieperiode als bedoeld in artikel 9.6 is ChemicalGoods.com jegens de Afnemer niet meer aansprakelijk.
9.6 Gedurende een garantieperiode van 3 (drie) maanden na levering zal ChemicalGoods.com, in geval de Afnemer tijdig en terecht heeft gereclameerd, kosteloos herleveren.
Transportkosten, vervoerkosten, arbeidskosten en materieelkosten, komen uitsluitend voor
rekening van Chemical-Goods.com indien en voor zover daarvoor een wettelijke basis
bestaat. Indien de Afnemer ten onrechte heeft gereclameerd, is hij gehouden de door
Chemical-Goods.com gemaakte (on)kosten en schade te vergoeden (waaronder de kosten
van inspectie en transportkosten). In geval van herlevering is Chemical-Goods.com niet
gehouden eerder geleverde producten en/of verpakkingsmateriaal terug te nemen.
9.7 Indien Chemical-Goods.com er niet in slaagt het gebrek weg te nemen, is de Afnemer
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd een eventueel recht op
schadevergoeding.
9.8 Het bepaalde in dit artikel 9 laat eventueel aan Chemical-Goods.com toekomende
(wettelijke) rechten om (na)levering te weigeren (zoals weigering vanwege
disproportionaliteit) of op te schorten, onverlet.
9.9 Chemical-Goods.com staat er niet voor in dat op de producten geen octrooirecht en/of
ander intellectueel eigendomsrecht van derden rusten.
9.10 In het geval is overeengekomen dat producten TEL QUEL, OFF SPEC of vergelijkbaar aan
de Afnemer zullen worden verkocht, aanvaardt de Afnemer deze producten in de staat
waarin deze zich bij aflevering bevinden, inclusief eventuele zichtbare en onzichtbare
gebreken. Chemical-Goods.com aanvaardt ten aanzien van (de eigenschappen van) deze
producten geen enkele aansprakelijkheid.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Chemical-Goods.com, ongeacht waarop deze is
gebaseerd, is beperkt tot het bepaalde in artikel 9 en in dit artikel 10.
10.2 Chemical-Goods.com is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of
aanvullende schadevergoeding behoudens indien en voor zover de geleden schade door
opzet of grove schuld van Chemical-Goods.com, haar vertegenwoordigers, haar werknemers
is toegebracht.
10.3 In alle gevallen waarin Chemical-Goods.com gehouden is tot vergoeding van schade zal
deze schadevergoedingsverplichting beperkt zijn tot vergoeding van schade die op het
moment van totstandkoming van de overeenkomst voor Chemical-Goods.com voorzienbaar
of redelijkerwijs te voorzien was, gesteld dat de gebruikelijke zorgvuldigheid door de
Afnemer zou zijn betracht. Behoudens opzet van Chemical-Goods.com zelf is
aansprakelijkheid van Chemical-Goods.com voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter
steeds uitgesloten. Onder gevolgschade is in ieder geval gegrepen: omzetverlies,
winstderving, inkomstenderving, productieverlies en stagnatieschade.
10.4 In alle gevallen waarin Chemical-Goods.com is gehouden tot betaling van
schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de voor de koop van de producten waardoor
de schade is veroorzaakt, overeengekomen prijs, met een maximum van EUR 1.000.
10.5 De werknemers van Chemical-Goods.com of door Chemical-Goods.com voor de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de
Afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij
zelf bij die overeenkomst partij.
10.6 De in dit artikel 10 opgenomen beperkingen zijn niet van toepassing ingeval van
aansprakelijkheid voor personenschade of van (wettelijke) productaansprakelijkheid.

11 Overig
11.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan, zullen in eerste instantie uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie
Eindhoven, te Eindhoven, Nederland, tenzij Chemical-Goods.com aan een overigens
bevoegde rechter de voorkeur geeft.
11.2 Op de relatie tussen Chemical-Goods.com en de Afnemer, waaronder de
overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid voor het
VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken uit 1980 (ook
wel aangeduid als Weens Koopverdrag) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Indien een of meerdere bepalingen van de overeenkomst onverbindend zijn of
worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. In een dergelijk
geval verbinden Partijen zich in overleg te treden om de onverbindende bepaling(en) te
vervangen door (een) bepaling(en) die wel verbindend is/zijn doch die zo min mogelijk
afwijken van de onverbindend geachte bepalingen mede gelet op het doel en de strekking
van de overeenkomst.